Vážení zákazníci, chcem Vás informovať, že dňa 19.7.2024 bude predajňa v Bratislave otvorená len do 19:00. Ďakujeme za pochopenie.

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

1. VŠEOBECNÉ PODMIENKY

1.1 Prevádzkovateľ internetového obchodu a predávajúcim je spoločnosť:

VerCubes s.r.o.
Mierová 315/8
821 05 Bratislava
IČO: 51 320 223, DIČ: 2120672048, IČ DPH: SK 2120672048
Číslo oprávnenia na distribúciu liehu: 520031900006
spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel : Sro , Vložka číslo : 125713/B.

(ďalej len predávajúci).

1.2 Tovarom sa rozumie predovšetkým alkoholické nápoje (spotrebiteľské balenie liehu), víno a prípadne aj ďalší doplnkový sortiment. Opis každého konkrétneho tovaru je vždy uvedený na web-stránke internetového obchodu.
1.3 Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, pričom fyzická osoba musí mať vek 18 rokov keď akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho s úmyslom kúpy tovaru, ktorý predávajúci ponúka.
1.4 Kupujúcim je aj každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho s požiadavkou, aby jej predávajúci zaobstaral tovar, ktorý nemá zaradený v ponuke, s úmyslom kúpy tohto tovaru.
1.5 Používaním web-stránky internetového obchodu predávajúceho a potvrdením objednávky dáva kupujúci súhlas s týmito Obchodnými podmienkami.
1.6 Tieto Obchodné podmienky sú platné až do vydania nových Obchodných podmienok.

2. OBJEDNÁVANIE

2.1 Kupujúcim môže byť:

  • Fyzická osoba nepodnikateľ s trvalým pobytom v SR alebo mimo SR vo veku 18 rokov alebo viac
  • Fyzická osoba podnikateľ alebo firma - právnická osoba, registrovaná v Slovenskej republike

2.2 Tovar môže kupujúci objednávať prostredníctvom nákupného košíka na web-stránke predávajúceho a uvedie Zoznam spracúvaných osobných údajov:

• Fakturačné údaje – meno a priezvisko, adresa trvalého bydliska a pri registrácii fyzickej osobe podnikateľovi a firmy – právnickej osoby aj IČO, DIČ a IČ DPH v prípade ak je firma platcom DPH.

• Fyzická osoba podnikateľ alebo firma - právnická osoba, ktorá objedná tovar spotrebiteľské balenie liehu („SBL") a kupuje tovar SBL za účelom ďalšieho predaja, uvedie pri objednávke svoje číslo povolenia na predaj SBL alebo číslo oprávnenia na distribúciu SBL a riadi sa príslušnými ustanoveniami zákona č. 530/2011 Zbierky zákonov Slovenskej republiky o spotrebnej dani z alkoholických nápojov. Zákazník zároveň preberá plnú zodpovednosť za dôsledky spojené s predajom alkoholických nápojov bez riadnej registrácie na colnom úrade.

• Údaje pre doručenie – meno a priezvisko príjemcu, adresu doručenia
Kontaktné údaje:

• Telefónne číslo – pre potreby potvrdenia objednávky, komunikáciu so zákazníkom, doručenia tovaru kuriérskou službou.

• Adresa elektronickej pošty (e-mail) – pre potreby zaslania potvrdenia objednávky a na ďalšiu komunikáciu so zákazníkom.

• Údaje o Vašich objednávkach – pre potreby ich vybavenia a riešenia prípadných reklamácií.

Prevádzkovateľ získava iba tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na splnenie záväzkov, ktoré od neho zákazník objednaním tovaru očakáva. Bez týchto údajov nebude možné spracovať prijatú objednávku. Z tohto dôvodu je zákazník povinný vyplniť všetky požadované údaje pri realizovaní objednávky.

2.3 Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tovar dohodnutú cenu, pričom predávajúci si vyhradzuje právo na dodatočnú úpravu ceny dodaného tovaru v prípade, že nastane zmena cien tovaru v čase realizovania objednávky kupujúcim, predávajúci negarantuje cenu tovaru, ktorá je uvedená na internetovej stránke v čase uskutočnenia objednávky, keďže táto cena je závislá od zmien dodávateľských cien predmetného tovaru. O úprave ceny tovaru pri uskutočnení objednávky na tovar pri ktorom došlo k zmene ceny tovaru oproti cene aká je uvedená na internetovej stránke predávajúceho, bude predávajúci o tejto skutočnosti kupujúceho bezodkladne informovať.
2.4 Odoslanú objednávku potvrdí predávajúci najneskôr do 24 hodín e-mailom a zároveň oznámi kupujúcemu dostupnosť a termín dodania tovaru. Všetky potvrdené objednávky sú záväzné!
2.5 Predávajúci sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru v dohodnutej cene podľa objednávky ak sa na tento tovar nebude vzťahovať zmena ceny podľa dodávateľa.
2.6 Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade, keď nie je možné zabezpečiť objednaný tovar. V takomto prípade kupujúcemu ihneď vráti uhradenú sumu v plnej výške, alebo mu ponúkne náhradný tovar, alebo iné riešenie, ak s tým kupujúci súhlasí. Predávajúci má právo zrušiť objednávku tiež v prípade, ak sa nemôže skontaktovať s kupujúcim (chybne uvedené alebo neuvedené kontaktné údaje, nedostupnosť, ).

3. CENY

3.1 Predávajúci je platcom DPH a má oprávnenie na distribúciu liehu podľa zákona č. 530/2011 Z.z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov.
3.2 K základnej cene objednávky je pripočítaná cena za dopravu tovaru podľa toho, aký spôsob doručenia si kupujúci vyberie. Cena je odvodená od celkovej hmotnosti objednaného tovaru a aktuálna sadzba je viditeľná priamo v objednávke (pri každom spôsobe dopravy). Balné je zahrnuté v cene dopravy.
3.3 Predávajúci negarantuje cenu tovaru, ktorá je uvedená na internetovej stránke prevádzkovateľa v čase uskutočnenia objednávky, nakoľko je táto cena závislá od zmeny dodávateľských cien predmetného tovaru a predávajúci postupuje ako je uvedené v bode 2.3. Všeobecných obchodných podmienok.

4. PLATBY

4.1 Platiť za tovar môže kupujúci v prípade osobného odberu v hotovosti alebo dopredu bankovým prevodom na účet predávajúceho na základe proforma (zálohovej) faktúry, v prípade doručenia kuriérom na dobierku v hotovosti alebo dopredu bankovým prevodom na účet predávajúceho na základe proforma (zálohovej) faktúry. V prípade, že zákazník pri objednávke určí spôsob platby v hotovosti alebo dobierka, platba za tovar prebehne pri prevzatí tovaru. V prípade, že zákazník pri objednávke určí spôsob platby bankovým prevodom, na základe odoslanej objednávky vystaví predávajúci proforma (zálohovú) faktúru, ktorú pošle spolu s potvrdením objednávky e-mailom zákazníkovi. V tomto prípade je objednávka vybavovaná až po pripísaní úhrady proforma (zálohovej) faktúry na účet predávajúceho.
4.2 Platba je možná iba v mene EUR.
4.3 Daňový doklad (faktúru) posiela predávajúci kupujúcemu spolu s tovarom a daňový doklad – faktúra obsahuje:
• Fakturačné údaje – meno a priezvisko, adresa trvalého bydliska, pri registrácii firiem a fyzickej osobe podnikateľovi aj IČO, DIČ a IČ DPH v prípade ak je firma platcom DPH.
• Pri fyzickej osobe podnikateľovi alebo firme - právnickej osobe, ktorá objednaný tovar spotrebiteľské balenie liehu („SBL"), kupuje za účelom ďalšieho predaja, bude daňový doklad - faktúra obsahovať číslo povolenia na predaj SBL, alebo číslo oprávnenia na distribúciu SBL kupujúceho a predávajúceho v súlade so zákonom č. 530/2011 Z.z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov.

5. DODACIE PODMIENKY

5.1 Doručenie je možné len v rámci Slovenskej republiky, osobným odberom v sídle predávajúceho (doba na vyzdvihnutie objednávky je 7 dní, po tomto čase bude objednávka automaticky stornovaná) alebo doručením kuriérskou spoločnosťou.

5.2 Pokiaľ je tovar na sklade a objednávka kupujúceho sa v systéme prevádzkovateľa objaví do 11:00 hod., objednávka bude pripravená na prevzatie resp. expedovaná ešte v ten istý deň.

5.3 Dodacia lehota na tovar v ponuke predávajúceho je vo väčšine prípadov do 3 pracovných dní od potvrdenia objednávky, maximálna doba dodania je 14 dní alebo po dohode s kupujúcim sa môže predĺžiť. O dodacej lehote a termíne dodania bude predávajúci kupujúceho informovať pri potvrdení objednávky emailom alebo telefonicky. Ak kupujúcemu nevyhovuje oznámená predĺžená dodacia lehota, má možnosť stornovať objednávku.

6. DORUČENIE TOVARU

6.1 Predávajúci zabezpečuje dopravu tovaru spôsobom, ktorý si kupujúci vyberie z ponúkaných možností v objednávke:
a) dodanie tovaru v rámci Bratislavy je do 24h od prijatia objednávky počas pracovných dní (objednávky doručené do 11:00 hod.), pokiaľ sa nevyskytnú neočakávané udalosti na strane prepravcu a tovar je skladom,
b) kuriérom (mimo Bratislavy).
6.2 Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na určené miesto.
6.3 Tovar je primerane zabalený a zabezpečený. Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť zásielky.
6.4 Za tovar zodpovedá predávajúci až po jeho prevzatie kupujúcim. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim od doby, kedy tento písomne potvrdí prevzatie tovaru.
6.5 Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru kupujúcemu zavinené prepravcom. Za poškodenie zásielky zavinené prepravcom zodpovedá v plnom rozsahu prepravca. Takéto prípady rieši predávajúci dodaním nového tovaru kupujúcemu po zaplatení všetkých škôd prepravcom.
6.6 Ak pri doručení tovaru budú pochybnosti o veku kupujúceho, kupujúci je povinný sa preukázať dokladom totožnosti predávajúcemu alebo kuriérovi.

7. ODSTÚPENIE OD VYBAVENEJ OBJEDNÁVKY

7.1 Kupujúci je v súlade so zákonom oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od vybavenej objednávky (podľa zákona "od kúpnej zmluvy", ak už kupujúci prevzal tovar) do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru.
7.2 Tovar na vrátenie musí byť:
a) nepoškodený, nerozbalený,
b) kompletný (vrátane krabice ak bola dodaná s tovarom, nepoškodenej kontrolnej známky na spotrebiteľskom balení liehu.),
c) vrátane priloženého dokladu o kúpe.
7.3 Ak sa kupujúci rozhodne vrátiť tovar podľa bodu 7.1 týchto Obchodných podmienok, je povinný:
a) kontaktovať predávajúceho so žiadosťou o odstúpenie od vybavenej objednávky, uviesť číslo objednávky (variabilný symbol), dátum kúpy a číslo svojho účtu pre vrátenie peňazí,
b) zaslať tovar naspäť na adresu predávajúceho - tovar sa odporúča poslať doporučene, poistený a použiť vhodné balenie, aby počas prepravy nedošlo k rozbitiu, otvoreniu, popísaniu, polepeniu, ani inému znehodnoteniu pôvodných obalov a samotného tovaru (predávajúci neručí za prípadnú stratu alebo poškodenie tovaru počas prepravy),
c) uhradiť výdavky súvisiace s vrátením tovaru (poštovné alebo iné prepravné náklady, poistenie).
7.4 Po splnení podmienok podľa bodov 7.1 až 7.3 týchto Obchodných podmienok a po obdržaní vráteného tovaru je predávajúci povinný:
a) prevziať tovar naspäť,
b) vrátiť kupujúcemu v lehote najneskôr 14 dní odo dňa odstúpenia od vybavenej objednávky celú cenu zaplatenú za tovar rovnakým spôsobom, aký bol použitý pri platbe za tovar, pokiaľ objednávateľ nepožiada kupujúceho inak, okrem poplatku za dopravu.
7.5 V prípade nesplnenia niektorej z podmienok podľa bodov 7.1 až 7.3 týchto Obchodných podmienok nebude predávajúci akceptovať odstúpenie od vybavenej objednávky a tovar bude vrátený na náklady kupujúceho naspäť.
7.6 V prípade, ak objednávateľ nezaplatí a neprevezme objednaný tovar mimo situácie poškodenia tovaru pri doručení (zásielka sa vráti ako nedoručená bez zavinenia prevádzkovateľa, napríklad ak zmluvný prepravca adresát nenašiel, nevyrozumel o uložení zásielky, objednávateľ zásielku nedopatrením alebo úmyselne neprevzal, a pod.), prevádzkovateľ môže požadovať náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta. Zmluvná pokuta je v takom prípade stanovená vo výške zaplateného poštovného, prepravných nákladov prepravcu, poistenia.
7.7 Právo odstúpiť od zmluvy však kupujúci nemá v prípadoch vymedzených v ust. § 12 ods. 5 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov, a to najmä pri tovare, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť alebo ktorý podlieha rýchlej skaze

8. REKLAMÁCIE

8.1 Vybavovanie reklamácií sa riadi záručnými podmienkami konkrétneho tovaru, Obchodným zákonníkom a príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a osobitnými predpismi.
8.2 Reklamovaný tovar je kupujúci povinný doručiť na reklamáciu čistý, mechanicky nepoškodený, s kópiou faktúry, dodacieho listu alebo dokladu elektronickej registračnej pokladnice. Kupujúci je povinný spolu s tovarom zaslať aj popis vady.
8.3 POSTUP REKLAMÁCIE:
8.3.1. Čo najskôr nás informovať emailom alebo telefonicky o chybe výrobku.
8.3.2. Poslať produkt späť na adresu firmy predávajúceho.
8.3.3. Predávajúci posúdi reklamáciu v zákonom stanovených lehotách.

9. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

9.1 Všetky osobné údaje poskytnuté zákazníkom v rámci objednávky tovaru či zákaznícke registrácie prostredníctvom internetového obchodu www.bottle-store.sk sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej ako „ZOOÚ").
K poskytovaniu osobných údajov dochádza pri odoslaní objednávky alebo registrácii zákazníckeho účtu v rámci internetovej predajne www.bottle-store.sk, a to v rozsahu údajov uvádzaných vo formulári objednávky či v registračnom formulári.
9.2 Odoslaním objednávky, resp. uzatvorením kúpnej zmluvy, dáva zákazník v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. súhlas predávajúcemu so spracovaním, zhromažďovaním a uchovávaním jeho osobných údajov pre účely uzavretia kúpnej zmluvy, vybavenia objednávok a súvisiacej komunikácie so zákazníkom, ale aj po úspešnom vybavení objednávky pre účely plnenia zo zmluvy a vedenie príslušnej evidencie (napr. pri vybavovaní reklamácií, vedení účtovníctva a pod.), a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Osobné údaje sú spracované v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, telefón, e-mail. Zákazník má právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom. Predávajúci neposkytuje, nezverejňuje a nesprístupňuje osobné údaje zákazníkov žiadnej ďalšej osobe, s výnimkou spoločností zabezpečujúcich prepravu tovaru, ktorým sú osobné údaje zákazníkov odovzdávané v minimálnom rozsahu potrebnom pre účely doručenia tovaru.
9.3 Vykonaním registrácie zákazníckeho účtu cez internetový obchod www.bottle-store.sk, zákazník súhlasí s tým, aby v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov predávajúci, prípadne tretia osoba, ako touto spoločnosťou určený sprostredkovateľ v zmysle citovaného zákona, spracovávala, zhromažďovala a uchovávala osobné údaje zákazníka poskytnuté zákazníkom pri jeho registrácii. Zákazník tiež uskutočnením zákazníckej registrácie a/alebo zaškrtnutím súhlasu so zasielaním noviniek akoukoľvek formou pri odosielaní objednávky, udeľuje predávajúcemu súhlas so spracovaním a využívaním týchto jeho osobných údajov pre účely propagačné aj marketingové a s odovzdaním týchto údajov obchodným partnerom predávajúceho na účely propagácie a marketingu, a súčasne vyslovuje súhlas s tým, aby predávajúci a prípadne tretie osoby, s ktorými táto spoločnosť uzatvorila príslušné zmluvné dojednania, posielali zákazníkovi obchodné oznámenia v elektronickej podobe, v zmysle zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame a zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronickej komunikácii. Osobné údaje sú spracovávané v rozsahu: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa, telefón, e-mail, pohlavie v prípade fyzických osôb.
Zákazník má právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na ich opravu, vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom.
9.4 Predávajúci neposkytuje, nezverejňuje a nesprístupňuje osobné údaje zákazníkov žiadnej ďalšej osobe, s výnimkou: spoločností zabezpečujúcich prepravu tovaru, ktorým sú osobné údaje zákazníkov odovzdávané v minimálnom rozsahu potrebnom na účely doručenia tovaru.
Súhlas so spracovaním osobných údajov a zasielaním obchodných informácií je udelený na dobu neurčitú a je možné ho kedykoľvek zdarma odvolať výslovným a určitým prejavom v písomnej forme adresovanej predávajúcemu, a to poštou, telefonicky alebo elektronicky na e-mail info@bottle-store.sk Odvolaním súhlasu so spracovaním osobných údajov dôjde zároveň k zrušeniu zákazníckej registrácie. Zákazník má podľa zák. č. 122/2013 Z.z. v súvislosti so spracovaním osobných údajov najmä nasledujúce práva:
Zákazník má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať:
a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané,
b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 5 je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje na spracúvanie,
d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
f) likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
g) likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
h) blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.
Zákazník má právo u predávajúceho na základe písomnej žiadosti namietať voči:
a) spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
b) využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
c) poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu.

9.5 „Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.“

10. ZÁVEREČNÉ INFORMÁCIE

10.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky a všetky kúpne zmluvy uzavreté na ich základe sa riadia právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.
10.2 Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť všeobecné obchodné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia.

V Bratislave dňa 17.06.2019